Stolní hra - Chytrý fotbal
banner 1
banner 2
banner 2

Obchodní podmínky

Prodávající

Dodavatel:

Bronda games s.r.o., se sídlem Hrabákova 1982/2, Praha 11, 148 00.

Dodavatel je plátcem DPH.

ICO: 26486750
DIČ: CZ26486750
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: 724 380 899
Email: brondagames@email.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin.

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí IČO a/nebo DIČ.

Objednávka zboží

Zboží na stránce www.chytrejfotbal.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající zaručuje okamžitou dostupnost tohoto zboží.

Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob dopravy. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůty a dodání zboží

Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou obvykle do 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě jakýchkoliv problémů s dodávkou je zákazník informován o případném prodloužení dodací lhůty včas. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Zákazník je povinen zkontrolavat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Platební podmínky

Kupující má možnost volit mezi platbou v hotovosti při osobním odběru a platbou dobírkou.

Záruční podmínky a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.chytrejfotbal.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, případně 12 měsíců, pokud je Kupující podnikatelský subjekt (na faktuře je uvedené IČO a/nebo DIČ). Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupující při reklamaci napíše na email info@chytrejfotbal.cz podrobnosti k reklamaci. Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří si zboží vyzvedli osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" .

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající si eviduje osobní údaje Kupujích, které byly uvedeny při objednávce (jméno, adresu a email). Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající nepředává tyto údaje žádné další osobě.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.chytrejfotbal.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 19. 8. 2011

created by CTECH s.r.o. ©2010